Organizing Committee

  General Chairs

Quan Xie, Guizhou University, China
Sai Zou, Guizhou University, China
Zean Tian, Guizhou University, China

  Program Chairs

Lipo Wang, Nanyang Technological University, Singapore
Liang Zhao, University of São Paulo, Brazil
Anupam Yadav, NIT Jalandhar, India

  Organizing Chairs

Yingqun Xiao, Guizhou University, China
Tinghong Gao, Guizhou University, China
Qian Chen, Guizhou University, China

  Proceedings Chairs

Qingquan Xiao, Guizhou University, China
Li Zhang, Guizhou University, China
Yongchao, Liang, Guizhou University, China

  Publicity Chairs

Yinghao Ye, Guizhou University, China
Jiajun Ma, Guizhou University, China
Yunjun Ruan, Guizhou University, China

  Sponsorship Chair

Quan Xie, Guizhou University, China
Yingqun Xiao, Guizhou University, China